Biorefinery Biomass

Nieuws

Wageningen UR publiceert nieuw IEA Bioenergy rapport over bioraffinage voor bio-energietoepassingen

Gepubliceerd op
12 september 2014

Wageningen UR heeft samen met partners binnen het IEA Task 42-project in opdracht van het Internationaal Energieagentschap (IEA) een onderzoek gepubliceerd over bioraffinage voor bio-energietoepassingen. Het volledige rapport, dat zowel de huidige status van bioraffinage voor bio-energie uiteenzet als toekomstige en landspecifieke uitdagingen, is nu beschikbaar en kan van onze website gedownload worden.

Naast een overzicht van de huidige status van bioraffinage, biedt het rapport inzicht in waardevolle producten van bioraffinaderijen, zoals eiwitten voor voeding en non-foodtoepassingen en biologische chemicaliën. Ook worden er in het rapport dertig praktische voorbeelden van bioraffinagefaciliteiten genoemd in landen die deelnemen aan IEA Task42, met details over de types bioraffinaderijen, grondstoffen en outputs.

Biorefinery biomass

Internationale samenwerking omtrent R&D over bio-energie

IEA Bioenergyis een internationale samenwerking opgezet in 1978 door het Internationaal Energieagentschap (IEA) om de internationale samenwerking en informatie-uitwisseling tussen nationale R&D-programma’s op het gebied van bio-energie te bevorderen. De visie is dat bio-energie een substantieel onderdeel vormt en zal blijven vormen van duurzaam gebruik van biomassa in de BiobasedEconomy. Door de duurzame productie en het gebruik van biomassa te stimuleren, vooral als het gaat om bioraffinage, worden de economische en milieuaspecten geoptimaliseerd, wat zorgt voorkosteneffectievere bio-energie en een lagere uitstoot van broeikasgassen. De missie van IEA Bioenergy is het faciliteren van de commercialisatie en commerciële uitrol van milieuvriendelijke, maatschappelijk geaccepteerde en kosteneffectieve bio-energiesystemen en -technologieën, en om beleidspersonen en besluitvormers daarover te adviseren.

Kennisuitwisseling over ontwikkelingen in de bio-energie

Met een helder doel voor ogen vormt het IEA platforms voor internationale samenwerking en kennisuitwisseling, waaronder de ontwikkeling van netwerken, uiteenzetting van informatie en uitvoering van wetenschappelijke analyses van technologie. Het biedt ook ondersteuning en advies aan beleidsmakers, betrekt de industrie, en moedigt landen met een sterk ontwikkelde infrastructuur voor bio-energie en bijbehorend beleid aan om lid te worden. Problemen en obstakels voor implementatie worden binnen IEA Bioenergy aan de kaak gesteld om duurzame bio-energiesystemen succesvol te stimuleren.

Onafhankelijkoverzicht over bioraffinage

Het rapport geeft een onafhankelijk overzicht over bioraffinage in het algemeen, en over de specifieke activiteiten binnen IEA Bioenergy Task42 bioraffinage. Het is een waardevol naslagwerk voor een breed aantal belanghebbenden, zoals de agrarische sector, industrie, het mkb en beleidsmakers en ngo’s.