Waterige reststromen & aquatische biomassa

Waterige reststromen met nutriënten en organische componenten ontstaan decentraal bij diverse bedrijven in de land- en tuinbouw en bij de verwerkende industrie. Deze reststromen vormen veelal een kostenpost (waterschapsheffing en zuiveringskosten) en veroorzaken een verlies aan nutriënten. Daar transport van deze volumineuze stromen niet rendabel is, zijn deze stromen bij uitstek geschikt om decentraal te raffineren. Algen en andere aquatische biomassa, zoals eendenkroos, zijn uitermate geschikt om nutriënten en organische stoffen uit deze reststromen te halen en deze vervolgens weer tot waarde te brengen. In combinatie met bijvoorbeeld vergisting leent zich dit ook heel goed voor een nuttig gebruik van de daarbij vrijkomende CO2 en warmte. In Lelystad, Wageningen en bij een aantal praktijkbedrijven zijn de afgelopen jaren eerste ervaringen opgedaan en kengetallen verzameld op pilot-niveau.