Grondstofscreening

De beschikbaarheid van voldoende biomassa voor de ontwikkeling van de BioEconomy is niet vanzelfsprekend, bijvoorbeeld vanwege discontinuïteit in aanlevering (groeiseizoenen), variaties in samenstelling en kwaliteit en logistieke beperkingen (houdbaarheid, hoeveelheid te transporteren materiaal). Daarnaast zullen de eisen die gesteld worden aan biomassa veranderen bij de verdere ontwikkeling van de bio-economie. Nieuwe scheidings- en conversietechnologieën vergroten het spectrum van mogelijke toepassingen. Strengere wet- en regelgeving kan daarentegen leiden tot een beperking van mogelijke toepassingen. Ook het aanbod van biomassastromen zal zich in de toekomst verder ontwikkelen. Nieuwe biomassa-gewassen zullen beschikbaar komen door veredelingsprogramma’s die nu gestart worden. Tegelijkertijd zal een aantal van de huidige reststromen wegvallen door een betere “upstream” benutting.


Voor de valorisatie van reststromen uit de agro-food industrie is het cruciaal te weten uit welke componenten de biomassastroom bestaat, wat de mogelijkheden zijn om deze componenten in de gewenste zuiverheid in handen te krijgen en wat de potentiële waarde is wanneer deze component wordt toegepast in een halffabricaat of eindproduct. Uitgangspunt hierbij is dat de intrinsieke kwaliteit van de aanwezige componenten zo veel mogelijk behouden blijft.

Binnen deze activiteit wordt een afwegingskader ontwikkeld om de geschiktheid van biomassastromen voor inzet in kleinschalige bioraffinage te kwantificeren. Het uiteindelijke doel hiervan is om vooraf de technische en economische kansen van kleinschalige bioraffinage beter te kunnen inschatten zodat sterkere business cases gemaakt kunnen worden. Tevens worden bestaande bottlenecks t.a.v. maximale valorisatie in kaart gebracht, waarmee actief sturing gegeven kan worden aan de (technologische) onderzoeksagenda van deze pps.